Privatumo politika

Vilnius

Atnaujinimo data: 2021 09 06

1. Įžanga ir bendrosios nuostatos

1.1. Mes gerbiame kiekvieno asmens teisę į privatumą ir skiriame didelį dėmesį asmens duomenų apsaugai. Ši Privatumo politika (toliau – Politika) paaiškina ir patikslina, kaip mes teikdami savo Paslaugas, būdami duomenų valdytojas, elgiamės su mūsų lankytojų ir klientų asmens duomenimis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą – BDAR (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

1.2. Ši Politika taikoma Vilmos Mackevičienės, veikiančiai pagal individualios veiklos pažymą Nr. 1047715 (toliau – „HelpHelp“, „Mes“, „Mus“, „Mūsų“ ir „Mums“) svetainės lankytojams ir klientams tvarkant šioje interneto svetainėje ir kitais būdais gautus asmens duomenis. Naudodamiesi mūsų paslaugomis ir šia interneto svetaine sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis šia Politika, todėl Jūsų atsakomybė yra susipažinti su jos turiniu.

1.3. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra: Vilma Mackevičienė, veikianti pagal individualios veiklos pažymą Nr. 1047715, adresu Daugėliškio g. 57-31, Vilnius, el. p. [email protected] . Duomenų apsaugos klausimams spręsti skirtas el. pašto adresas – [email protected] .

1.4. Asmens duomenų rinkimas yra būtinas siekiant tinkamai teikti Mūsų paslaugas, atsakyti į siunčiamus paklausimus ir kt.

1.5. Naudodamiesi šia svetaine ir/ar mūsų teikiamomis paslaugomis bei mums teikdami savo Asmens duomenis Jūs sutinkate su Privatumo politikos nuostatomis. Su Privatumo politika galite susipažinti bet kuriuo metu šioje svetainėje www.helphelp.lt .

1.6. Mes turime teisę bet kada pakeisti šią Privatumo politiką. Jeigu turite poreikį sekti mūsų Privatumo politikos pakeitimus, patikrinkite prašome mūsų Svetainę adresu www.helphelp.lt ir joje atnaujinamą Privatumo politikos puslapį.

1.7. Šio dokumento paskutinė atnaujinimo data – nurodyta šio dokumento viršuje.

2. Kas yra asmens duomenys?

2.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

3. Kur mes saugome Jūsų asmens duomenis?

3.1. Jūsų asmens duomenys saugomi Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse, tačiau taip pat gali būti perduoti ir tvarkomi ne ES/EEE valstybėse (t. y. trečiosiose valstybėse). „HelpHelp“ naudoja el. pašto, debesijos, apsaugos nuo kenkėjiškų programų, ugniasienes, trečiųjų šalių programinę įrangą skirtą valdyti Mūsų teikiamas paslaugas ir pan., kurių teikimo metu duomenys gali būti perduoti ir apdoroti ne ES/EEE valstybėje. Kiekvienas toks Jūsų asmens duomenų perdavimas atliekamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Prieš perduodant asmens duomenis už ES/EEE ribų, Mes su paslaugų teikėju pasirašome duomenų tvarkymo susitarimą, kaip priedą įtraukiant standartines sutarčių sąlygas (angl. Standard Contractual Clauses) pagal BDAR V skyrių.

4. Asmens duomenų gavėjai

4.1. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai, sudaryta sutartis ar turime Jūsų atskirą sutikimą). Tokia informacija atskleidžiama laikantis taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir taisyklių.

4.2. Mes pasiliekame teisę atskleisti Jūsų asmens duomenis visiems mūsų teisėtiems partneriams, jei to pagrįstai reikia šioje Politikoje nurodytais tikslais. Minimų tikslų įvykdymui atsakingai pasirinktus Mūsų paslaugų teikėjus, teikiančius kompiuterinių darbo vietų priežiūros, elektroninės, tame tarpe ir kompiuterinės įrangos, serverių priežiūros ir administravimo paslaugas, suteikiančius ir administruojančius Mūsų naudojamas programas ir sistemas (pvz., finansinės apskaitos programą, klientų valdymo, užklausų valdymo ir kt.), taip pat teikiančius kitas reikalingas paslaugas (duomenų tvarkytojus, tvarkančius asmens duomenis pagal Mūsų nurodymus).

4.3. Mes užtikriname, kad neperduosime Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalaus Mūsų nurodytų tikslų įgyvendinimas.

4.4. Mes neparduodame, neprekiaujame ar kitu būdu neperduodame Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims. Išimtys yra patikimos trečiosios šalys, kurios padeda mums prižiūrėti mūsų interneto svetainę ir vykdyti verslo procesus, pristatyti Jūsų užsakytas prekes ar teikti Jums paslaugas, jei šios trečiosios šalys sutinka laikyti informaciją konfidencialia ir nenaudoti jos kitais nei numatyta šioje Politikoje tikslais.

5. Kodėl mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

5.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik tada, kai tam turime teisinį pagrindą ir tik laikantis BDAR įtvirtintų asmens duomenų tvarkymo principų. Asmens duomenų gavimo metu mes Jus informuojame apie duomenų valdytoją ir jo kontaktus, duomenų apsaugos pareigūno kontaktus, asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinį pagrindą, duomenų tvarkymo ir saugojimo trukmę, tvarkomų asmens duomenų kategorijas, asmens duomenų gavėjus arba jų kategorijas (jei taikoma), informaciją dėl automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą (jeigu toks sprendimų priėmimas taikomas), informaciją apie duomenų perdavimą į trečiąsias valstybes (jei taikoma), duomenų subjektų teises.

6. Tvarkymo ir saugojimo politika

6.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tik tiek, kiek jie reikalingi mūsų sutartiniams įsipareigojimams su Jumis vykdyti ir kiek to reikalauja teisės aktai. Kai tvarkome asmens duomenis kitu teisiniu pagrindu nei sutartiniai įsipareigojimai ar teisiniai reikalavimai mes prašome Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis ir tvarkome tik tuos duomenis, kurie būtini konkrečiam tikslui pasiekti.

6.2. Kai nėra apibrėžto tikslo ar teisinio pagrindo tvarkyti/saugoti asmens duomenis, jie ištrinami arba anonimizuojami.

6.3. Asmens duomenys, kurie tvarkomi konkrečiu tikslu, yra renkami minimalia apimtimi – tik tiek, kiek reikia tam tikslui pasiekti (duomenų kiekio mažinimo principas).

6.4. Svetainės naudotojų duomenys yra saugomi ne ilgiau, nei tai yra būtina tam tikram tikslui pasiekti. Konkrečiai:

6.4.1. Komunikacijos duomenys – saugomi ne ilgiau, kaip 5 (penkis) metus nuo komunikacijos su Jumis pabaigos;

6.4.2. Būsimų klientų duomenys – saugomi ne ilgiau nei 2 (du) metus nuo komunikacijos pabaigos.

6.4.3. Sandorių duomenys – saugomi ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio visiško įvykdymo dienos;

6.4.4. Duomenys apie dalyvavimą renginiuose – saugomi ne ilgiau nei 5 (penkis) metus nuo renginio pabaigos;

6.4.5. Naujienlaiškių duomenys – saugomi iki kol atsisakote duoto sutikimo arba pasibaigia sutartiniai santykiai;

6.4.6. Prieigos duomenys – saugomi 5 (penkis) metus po paskyros panaikinimo;

6.4.7. Partnerių duomenys – saugomi ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo partnerystės sutarties pasibaigimo;

6.4.8. Darbuotojų, klientų (įskaitant potencialių) ir partnerių darbuotojų asmens duomenis saugome 10 (dešimt) metų, bet kuriuo atveju ne trumpiau nei iki atitinkamos sutarties su klientu ar partneriu pabaigos;

6.4.9. Rekomenduojamų kandidatų bei rekomendaciją pateikusių asmenų asmens duomenis saugome 3 (tris) mėnesius;

6.4.10. Skambinančių ar kitais kanalais susisiekusių asmenų su HelpHelp, asmens duomenis saugome iki 6 (šešių) mėnesius.

6.5. Nepaisant aukščiau šioje pranešimo dalyje nurodytų terminų, mes turime teisę saugoti Jūsų asmens duomenis, kai toks jų saugojimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomus teisinius įsipareigojimus, ar siekiant išspręsti konfliktines situacijas su Klientų ar partnerių, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

7. Kokius konkrečiai asmens duomenis Mes tvarkome?

7.1. Jūsų asmens duomenis – bet kokius duomenis apie Jus (fizinį asmenį), kurio tapatybę Mes žinome arba galime ją tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti.

7.2. Mūsų Politika yra taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos esame gavę iš Jūsų arba kitų asmenų, turėdami tam teisėtą pagrindą.

7.3. Jūsų asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtume vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus, atsakyti į Jūsų paklausimus, sudaryti Jums sąlygas kandidatuoti į Mūsų siūlomas laisvas darbo vietas ir t.t, kaip aprašyta šioje Politikoje.

7.4. Visus Mūsų tvarkomus asmens duomenis esame suskirstę į skirtingas kategorijas, atsižvelgiant į nustatytus asmens duomenų tvarkymo tikslus bei duomenų subjektų kategorijas (pateiktos žemiau):

7.4.1. Mūsų darbuotojų ir pagal sutartį dirbančių partnerių tvarkomi asmens duomenys: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, šeimyninė padėtis, išsilavinimas, kvalifikacija, gebėjimai, informacija apie vairuotojo pažymėjimą, pomėgiai, nuotraukos, vaikų asmens kodai, informacija apie darbuotojo ir pagal sutartį dirbančio partnerio iš HelpHelp gaunamas pajamas (darbo užmokestį, premijas ir kt.), bankiniai rekvizitai. Kai su darbuotoju sudaroma automobilio panaudos sutartis, tvarkome duomenis apie automobilio registracijos numerius, automobilio markę ir modelį.

7.4.2. Mūsų tvarkomi Klientų ir partnerių darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, darbovietės duomenys, darbinis el. pašto adresas bei darbinis telefono numeris, informacija apie partnerių darbuotojų kompetenciją. Pastaba: kaip duomenų tvarkytojas galime tvarkyti su Klientu atskirai sudarytoje individualioje sutartyje ir kitus asmens duomenis, remiantis sutartyje apibrėžtais tvarkomais asmens duomenimis.

7.4.3. Tvarkomi kandidatų asmens duomenys: asmens vardas ir pavardė, gimimo data, amžius, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės duomenys, darbinė patirtis, buvusios darbovietės duomenys ir pareigos, išsilavinimas, kvalifikacija, gebėjimai, informacija apie vairuotojo pažymėjimą, pomėgiai, papildoma informacija, savanoriškai pateikiama kandidato gyvenimo aprašyme, kandidato atrankos procese gauti duomenys (kandidato vertinimas).

7.4.4. Tvarkomi rekomenduojamų kandidatų bei rekomendaciją pateikusių asmenų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numerius, rekomenduojama pozicija.

7.4.5. Tvarkomi su vykdoma tiesiogine rinkodara susijusių informacijos gavėjų asmens duomenys: asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės duomenys, įskaitant darbovietės adresą, gimimo data (tik su Jūsų sutikimu).

7.4.6. Tvarkomi siunčiančių Mums paklausimus/užklausas asmenų asmens duomenys: vardas, elektroninis pašto adresas, telefonų numeriai, pateiktos žinutės ir tolimesnis susirašinėjimo turinys, įskaitant metaduomenis.

7.4.7. Tvarkomi Mūsų ir Mūsų partnerių servisų centruose apsilankančių asmenų duomenys: vaizdo duomenys, susiję su asmenimis, patenkančiais į vaizdo stebėjimo lauką.

7.4.8. Tvarkomi į HelpHelp kontaktų centrą skambinusiųjų asmenų asmens duomenys: telefoninio pokalbio metu pateikti asmens duomenys ir patys pokalbiai.

7.4.9. Tvarkomi klientų, davusių grįžtamąjį ryšį apie mūsų teikiamas paslaugas asmens duomenys: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, jei tai juridinis asmuo, tai bendrovės pavadinimas, kliento laisva valia paliktas vertinimo komentaras, pastabos, žinutės.

7.4.10. Tvarkomi papildomai klientų duomenys susiję su atsiskaitymas už paslaugas. Vykdoma papildomai asmens duomenų apskaitą reikalinga įvykdyti elektroninius mokėjimus/atsikaitymus ir atitinkamai mokėjimo vykdoma apskaita, tai yra, duomenys iš HelpHelp.lt puslapio perduodami į apskaitos sistemą, kurioje tvarkomi teisinės prievolės ir teisėto intereso pagrindu, siekiant tinkamai įgyvendinti sudarytą sutartį, išrašyti ir išsiųsti sąskaitas faktūras, komunikuoti su klientu, vykdyti garantinius įsipareigojimus, taip pat teisinių interesų apsaugos ir gynybos tikslu. Verslo ir finansų apskaitos sistemoje duomenys tvarkomi iki sutarties galiojimo pabaigos ir saugomi 10 (dešimt) metų po sutartinių santykių pabaigos (teisiniai reikalavimai ir vidiniai norminiai aktai dėl archyvavimo).

7.4.11. Tvarkomi pradelsus apmokėti skolą Kliento duomenys (įmonės atsakingo asmens ar duomenų subjekto) asmens duomenys gali būti perduoti skolų išieškojimo įmonei.

8. Kokių Jūsų asmens duomenų Mes netvarkome?

8.1. Mes netvarkome ypatingų (specialių kategorijų) Jūsų asmens duomenų, t. y. duomenų, susijusių su Jūsų rasine ar etnine kilme, religiniais, politiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacijos apie teistumą.

9. Kokiais tikslais ir pagrindais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

9.1. Jūsų asmens duomenis tvarkome tiek, kiek yra būtina įgyvendinti Mūsų nustatytus tikslus.

9.2. Darbuotojų, pagal sutartį dirbančių partnerių, klientų ir bendradarbiavimo partnerių darbuotojų asmens duomenis tvarkome vidaus administravimo tikslu, teisėto Mūsų intereso pagrindu. Klientų, įskaitant potencialių, partnerių darbuotojų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu, siekiant sudaryti ir tinkamai vykdyti Mūsų sutartis/ įsipareigojimus, taip pat teisėto Mūsų intereso pagrindu.

9.3. Darbuotojų asmens duomenis tvarkome darbo sutarčių sudarymo, vykdymo bei apskaitos tikslu, teisės aktuose numatytų darbdavio pareigų tinkamo vykdymo tikslais, tinkamos komunikacijos su darbuotojais palaikymo tikslu, bei kitais vidaus administravimo, įskaitant projektų vykdymo, dalyvavimo konkursuose tikslu, automobilio panaudos sutarčių su HelpHelp darbuotojais sudarymo ir vykdymo tikslu.

9.4. Kandidatų asmens duomenis tvarkome siekiant atsirinkti tinkamiausius kandidatus įdarbinimui ir vėliau, turint Jūsų sutikimą, taip pat Mūsų kandidatų duomenų bazės kaupimo tikslais.

9.5. Rekomenduojamų kandidatų asmens duomenis tvarkome siekiant siūlyti potencialiam kandidatui kandidatuoti į HelpHelp paskelbtas darbo vietas. Šiuos duomenis tvarkome asmens sutikimo pagrindu. Atkreipiame dėmesį, jog tais atvejais, kai rekomendaciją suteikiantis asmuo rekomenduoja ir pateikia mums potencialaus kandidato asmens duomenis, jis įsipareigoja pranešti potencialiam kandidatui apie duomenų teikimą mums ir gauti jo sutikimą tokiam duomenų teikimui.

9.6. Rekomendacijas suteikiančių asmenų asmens duomenis tvarkome atlygio suteikimo tikslu.

9.7. Siunčiančių paklausimus Mūsų tinklapyje (-iuose) arba bendruoju el. paštu asmenų asmens duomenis tvarkome paklausimų administravimo ir atsakymų į juos pateikimo tikslu. Teikiantis paklausimą asmuo sutinka su jo asmens duomenų tvarkymų šioje Politikoje nustatyta tvarka.

9.8. Su HelpHelp vykdoma tiesiogine rinkodara susijusių informacijos gavėjų asmens duomenis tvarkome siekiant vykdyti tiesioginę rinkodarą, įskaitant, bet neapsiribojant siųsti naujienlaiškius, siūlyti Mūsų paslaugas telefonu, siūlyti dalyvauti Mūsų organizuojamuose renginiuose. Duomenis tvarkome Jūsų sutikimo arba teisėto mūsų intereso pagrindu. Jūs visada turite galimybę atšaukti savo sutikimą arba prieštarauti Jūsų duomenų naudojimui tiesioginės rinkodaros tikslais kaip aprašyta toliau šioje Politikoje.

9.9. Apsilankančių Mūsų ir mūsų partnerių serviso centruose asmens duomenis tvarkome HelpHelp ir Mūsų esamų arba potencialių klientų turto (įskaitant jautrios informacijos) apsaugos tikslais, teisėto Mūsų intereso pagrindu.

9.10. Skambinančių ir rašančių kitais komunikacijos kanalais į HelpHelp asmenų asmens duomenis tvarkome siekiant kontroliuoti aptarnavimo kokybę, asmens identifikavimą, taip pat siekiant išsiaiškinti/paaiškinti problematiką, pakonsultuoti klientą, bei užtikrinti paslaugų pagal susitarimus ir sutartis teikimą ir kokybę.

10. Jūsų teisės

10.1. Atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

10.2. Gauti Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs Mums pateikėte, susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti (perkelti) tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kaip tai yra numatyta teisės aktų tvarkose.

10.3. Jeigu manote, kad Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymas neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ( www.ada.lt ), tačiau prašome iš pradžių susisiekti su Mumis – [email protected] .

11. Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines

11.1. Savo interneto svetainėje galime paskelbti apie trečiųjų šalių produktus, pateikiant nuorodas į atitinkamų trečiųjų šalių interneto svetaines. Šios trečiųjų šalių interneto svetainės turi savo privatumo taisykles, todėl neprisiimame atsakomybės už šių interneto svetainių turinį ir veiklą.

11.2. Kai kuriuose mūsų svetainės, puslapiuose gali būti rodomas išorės paslaugų teikėjų, pvz., „YouTube“, „Facebook“, „Twitter“, „Google“, „LinkedIn“ ir kitų turinys.

11.3. Trečiųjų šalių paslaugoms Mes neturime įtakos. Paslaugų teikėjai gali bet kuriuo metu keisti savo paslaugų teikimo sąlygas, paskirtį, slapukų naudojimo sąlygas ir kt.

12. Kaip užtikriname Jūsų asmens duomenų apsaugą?

12.1. Imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neleistino atskleidimo ar prieigos prie jų.

13. Slapukai Mūsų puslapyje

13.1. Norime informuoti, kad mūsų Interneto puslapyje www.helphelp.lt yra naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukus naudojame tinklapio lankomumo statistikos, rinkodaros, funkcionalumo ir kitais tikslais. Plačiau su Slapukų naudojimo politika galite susipažinti apsilankę mūsų puslapyje https://www.helphelp.lt/slapuku-politika/ .

14. Kaip su mumis susisiekti

14.1. Jei turite klausimų dėl Politikos arba dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, ar norite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, siekiant užtikrinti konfidencialumą, siūlome su Mumis susisiekti el. pašto adresu [email protected] .

14.2. Jei norite atsisakyti tiesioginės rinkodaros – prašome Mus informuoti (laisva forma) el. pašto adresų [email protected] .